Algemene voorwaarden van MeerBusiness

  1. Definities: In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen en bepalingen gebruikt worden: ‘MeerBusiness (Haarlemmermeer & Schiphol B.V.’: Netwerk voor ondernemers en ondernemingen waarvan wederpartijen deelnemer kunnen worden; Wederpartij: Degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren. Overeenkomst: De overeenkomst tussen MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. en de wederpartij/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; Offerte: Elk mondeling of schriftelijk aanbod van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. een overeenkomst met wederpartij aan te gaan; Zaken: alle door MeerBusiness aangeboden producten en diensten; 
  2. Toepasselijkheid: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V.. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld. 
  3. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. en wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. van een door wederpartij voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst (welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. niet is overschreden) ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. als door wederpartij is getekend; Alle overige overeenkomsten later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor MeerBusinesss Haarlemmermeer & Schiphol B.V. pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daarentegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt. 
  4. Bijdrage: Wederpartij zal voor het membership van het netwerk MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. een jaarlijkse bijdrage betalen. De bijdrage zal per 1 januari van elk jaar of verhoogd worden met minimaal het CPI; Alle huishoudens (2000=100) en overigens indien MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. dit tussentijds noodzakelijk acht. 
  5. Betaling: Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle kosten die MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 150, onverminderd het recht van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen of te verlangen deze slechts te verrichten na contante betaling. 
  6. Overmacht: MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 
  7. Aansprakelijkheid: MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. verzekerd  is en zulks met een maximum van een jaar bijdrage. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen; 
  8. Opzegging: Overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, tegen het einde van het jaar, met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het jaar. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van een kalenderjaar. 
  9. Ontbinding: In geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten.
  10. Toepasselijk recht en forumkeuze: Op overeenkomsten van MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol B.V. is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Haarlem bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.  

MeerBusiness Haarlemmermeer &Sschiphol B.V.
info@meerbusiness.nl
www.meerbusiness.nl

 

 

 

 

Word ook MeerBusiness member!Word ook Member! Aanmelden nieuwsbriefNieuwsbrief
Facebook Twitter LinkedIn YouTube Flickr
Kies uw regio
MeerBusiness Nieuws
MeerBusiness Nieuws RSS
Foto's 13e MB Netwerk- en Haringparty 28 juni
&n...
Lees meer...
De 4 grootste misvattingen over BHV-trainingen
    ...
Lees meer...
De formule voor zorgeloos werkgeverschap
  ...
Lees meer...
Out of the box producten met de kracht van Dutch Design
...
Lees meer...
Kortebaandraverij Hoofddorp 15 juli
    ...
Lees meer...
   
Meer nieuws items
MeerBusiness Agenda
MeerBusiness Agenda RSS
Datum: 07-09-2017
MeerLive
Lees meer...
Datum: 12-09-2017
2e Intertraining Netwerk- en Mosselparty
Lees meer...
Datum: 14-09-2017
NOVOTEL NEIGHBORHOOD DRINKS - TAKE OFF Music Event edition!
Lees meer...
Datum: 19-09-2017
MB Circle of Connection 2017 - 2018 MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol
Lees meer...
Datum: 21-09-2017
MB Landgoed Olmenhorst 1e Netwerk event
Lees meer...
Datum: 25-09-2017
MB 2.0 Netwerken & Blenden bij De Wijnzaak
Lees meer...
Datum: 27-09-2017
MB Diner "A taste of Autumn
Lees meer...
Datum: 03-10-2017
The Guts Award 2017
Lees meer...
Datum: 17-10-2017
Haarlemmermeers Ondernemerscongres
Lees meer...
Datum: 17-10-2017
SalesDIVA Masterclass
Lees meer...
   
Meer agenda items